הדגמה גרפית של השפעת התשואה על הרווח במונחי קרן שהושקעה